© 2011 Alter Projects Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
Alter Projects Sp. z o. o.